Dølen

2017 ble et år med store omveltninger i redaksjonen. Etter å ha nedbemanna fra seks til fire ansatte i 2016, ble det nye endringer også dette året. I august ble det skifte av redaktør og daglig leder, der tidligere journalist “rykket opp”. Dette resulterte i en høst med redusert mannskap store deler av høst- og vintermånedene. I oktober var ny journalist på plass. Et stort høgdepunkt for Dølen i 2017 var da vi mottok hederlig omtale under landsmøte for lokalaviser. Til tross for et år prega av utskiftninger i redaksjonen, synes vi at Dølen har vært med på å sette dagsorden i de tre kommunene vi dekker.

 

Fakta
Samlet opplag 3568
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Tone Sidsel Sanden (44)
Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1660
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 12
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 192

  Mål og prioriteringer

  Dølen skal være den viktigste kanalen for nyheter i Midt-Gudbrandsdalen. Vi kan ikke alltid klare å være først, men vi skal være best, når det gjelder. Vi skal også gi leserne “det lille ekstra”, med gode, nære og lokale vinklinger på sakene. Vårt motto er at Dølen kjenner Midt-Gudbrandsdalen best. Gjennomgående for arbeidet i Dølen er at vi skal vere avisa for “folk flest”, vi skal vektlegge og lytte til hva de som bor i vårt område er opptatt av, hva som er viktig i hverdagene, gjerne hos folk som vanligvis ikke kommer til orde i det offentlige ordskifte og som ikke til vanlig er synlige i media. Gjennom langsiktig arbeid med å få flere til å tørre å si hva de mener, vil terskelen etter hvert bli senka, og gjennom det kan en være med på å skape et mer levende lokalsamfunn.

  På papir prioriterer vi å gå i dybden på saker og lage gode featureartikler og magasinsaker. Vi dekker kulturlivet, gjerne med en spesiell innfallsvinkel, og vi skal være gode på lokal sport og følge lokale, unge idrettsutøvere. Vi skal være flinke på å la unge stemmer komme til orde, og god bildebruk er viktig for oss.

  Papiravisene er stort sett på 32 eller 28 sider. I tillegg produserer vi to ganger i uka et magasin for hyttefolket i vårt dekningsområde, Hyttemagasinet Gudbrandsdal. I 2017 ble det kun ett vårmagasin. I 2018 tar begge magasinene inn igjen på planen. Dette er et gratismagasin på 64 sider, i et opplag på 12000. I 2017 ga vi også ut ei NM-avis, i forbindelse med NM i langrenn del 2 på Gålå.

  På nett har vi daglige oppdateringer, og jobber med å finne en god strategi for hvordan vi skal deske sakene, og også hvordan vi, som en liten redaksjon, skal organisere oppdateringene. Dette er en utfordring. Det er også en utfordring å snu tankegangen, fra å jobbe fra uke til uke med papiravis, skal en nå jobbe som en dagsavis og produsere saker hver eneste dag.

  Dølen skal vektlegge å lage kvalitet på nett, men også etterstrebe å være først med hendelsesnyheter.

  Dølen fikk betalingsløsning i mai 2017.

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dølen er avisa som skal være nærmest folk, og avisa som engasjerer seg for å gjøre Midtdalen til et bedre sted å leve. Dette handler mye om å klare å være aktuelle og ta tak i de sakene som opptar folk flest. Vi skal også sette dagsorden, og være modige i journalistikken. Vi har vært sterke på å formidle de nære og personlige historiene, det skal vi fortsette med. Fordi dette er viktig for et åpent og inkluderende lokalsamfunn.

  Dølen jobber fortsatt etter “public journalism”-tanken (deltagende journalistikk). (Dølen var pilotavis i Landslaget for lokalaviser sitt prosjekt Levende lokalsamfunn fra 2013-2016). Vi mener dette er en god måte å jobbe på i et samfunnsperspektiv. Slik tar avisa også et større ansvar for å være en aktiv og positiv bidragsyter i nærmiljøet. Å tenke nytt og annerledes, og skulle få leserne mer deltagende i sakene, kan være en tidkrevende måte å jobbe på. Men fokus er alltid å synliggjøre “vanlige” folk, mer enn ordførere og rådmenn.

  I mai fikk Dølen tips om en ansettelse til en rektorstilling som noen stilte spørsmålstegn ved. Gjennom flere artikler utover året, fikk vi opp i lyset hva som hadde foregått. Det endte blant annet med at administrasjonen fikk sterk kritikk av kontrollutvalget, som gikk på habilitetsvurderinger og ulik behandling av kandidater. Dette var en viktig sak å bruke tid og ressurser på, sida dette er en svært relevant og aktuell sak i et lite lokalsamfunn.

  Gjennom tre store magasinsaker, satte Dølen fokus på frivillighet. Vi var med de frivillige i alle våre tre kommuner ut på oppdrag, og gjennom god bildebruk og mange kilder, fikk vi gjennom disse sakene løfta fram mange lokale hverdagshelter, som kanskje ikke ellers er så synlige.

  Dølen var i 2017 med og delte ut prisen Årets Midtdalsbonde. Med denne prisen er vi med på og setter et positivt fokus på ei næring som er svært viktig for bygdene våre.

  I desember 2017 ga vi ut et temanummer i samarbeid med Midt-Gudbrandsdal næringsforening, der vi presenterte tre kandidater til Verdiskapingsprisen og med fokus på lokalt næringsliv.  

  Også Dølen mottok pris i 2017. Under landsmøtet for lokalaviser i Haugesund i mars, fikk Dølen som én av to aviser hederlig omtale i kategorien Årets lokalavis. Dette var en flott opplevelse, og til stor inspirasjon.

  I fjor mottok Dølen hederlig omtale i kategorien Årets lokalavis 2016. F.v.: Tor Larsen, Guro Vollen, Bjørn Sletten og Tone Sidsel Sanden.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Dølens medarbeidere deltar jevnlig på kurs og konferanser. I 2016 deltok vi blant annet på Landslaget for lokalaviser sitt kurs Liten og digital og på gravekurs i regi av Skup og IJ. Hele redaksjonen deltok på landsmøtet for lokalaviser i Haugesund. Det er alltid ønskelig å kunne bruke mer tid og ressurser på kompetanseheving, og inn i 2018 kjennes dette mer viktig enn noen gang. I en hektisk hverdag og i en tid der en ikke har all verdens å rutte med, er dette en utfordring.

  Kildebruk/”falske nyheter”

  Som ei avis som ønsker å jobbe etter Public Journalism-metoden, er kildebruk og hvem vi bruker som kilder særs viktig. En har lett for å ty til de som vanligvis ytrer seg i det offentlige rom; som ordførere, administrasjonssjefer, ledere og andre lett tilgjengelige kilder. Vårt mål og ønske er å få fram andre stemmer i debattene, de som vanligvis ikke er så synlige. Dette krever mer av den enkelte journalist, og er på mange måter en mer krevende måte å jobbe på. Samtidig er dette den rette måten å skape engasjement på, gjøre debatten mer levende på, og en måte å senke terskelen for å ha en mening i det offentlige rom. Vi lykkes bare delvis med dette. For å få dette til, må en være bevisst i valg av kilder, og gjennomgå sakene på redaksjonsmøter og diskutere kildebruk.

  Som lokalavis er vi opptatt av å sjekke fakta og kilder på sakene vi omtaler. Leserne skal kunne stole på det som står på trykk hos oss. I floraen av “falske nyheter”, skal Dølen være et fast og trygt holdepunkt.

  Legg til i min rapport

  Utvikling papir og nett

  Dølen gikk over på pluss-løsning i mai 2017. Etter dette har vi hatt en solid økning i antallet digitale abonnenter. Per januar 2018 har Dølen 350 rene digitale abonnenter. Antallet abonnenter på papir/komplett går ned. Men likevel ser en at en holder seg relativt stabilt oppe.

  Omtrent halvparten av sakene publiseres først på nett, halvparten først på papir. Vi ser at betalingsviljen på nettet er stor, men samtidig kreves det at det som publiseres på nett er av god kvalitet. Gode portrett, featuresaker med personlige historier – magasinsaker, går godt. Likeens næringslivssaker, og hendelsessaker, der gjerne redaksjonen har lagt litt arbeid i å gå dypere inn i hendelsen. Det er en utfordring å sikre god kvalitet på begge plattformer. Det er stort fokus på det digitale, og en må være obs slik at ikke papiravisa blir kun en oppsamling av tidligere publiserte saker på nett. Som ukesavis mener vi det er viktig at noe er først på papir.

  Å skulle ha trykk på nett hver dag, innebærer en ny arbeidsform for en redaksjon som har vært vant til å jobbe med kun ei utgave på papir hver uke. Dette krever en helt ny måte å tenke på og jobbe på. For å sikre jevn og høg lesing digitalt, er en nødt til å holde oppe produksjonsnivået hver dag. Det krever at en må arbeide effektivt. For en liten redaksjon, er det ikke enkelt å finne en god måte å organisere nettarbeidet på. Foreløpig har ikke Dølen en egen ansvarlig for nett, men vi har daglige redaksjonsmøter, der nett er på agendaen; hvilke saker som skal publiserer og når de skal publiseres.

  Dølen gjorde unna nedbemanning i 2016, da det ble gjort kutt med 1,8 årsverk. Inn i 2018 er den største utfordringen å holde er god redaksjonell flyt på nett, og ikke minst ha fokus på økte inntekter og mer annonsesalg.   

   

  Tone Sidsel Sanden
  Redaktør og daglig leder
  Dølen

  Legg til i min rapport