Vesteraalens Avis

126-åring med mål om å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som vi i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

Fakta
Samlet opplag 1880
Utgiversted Stokmarknes
Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen
Hadsel kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3118
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 149
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 70

  Mål og prioriteringer

  Vesteraalens Avis har som mål å være best med nyheter fra Hadsel.

  VA har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle og være hadselværingenes foretrukne papirmedium. VA har gjennom flere år hatt mål om å være mer politisk aktuell, her er det ytterligere forbedringspotensial (særlig etter utskiftinger i personell som har utfordret kontinuiteten), og dette vil ha høyeste prioritet i 2018. Det er tidligere vedtatt mål for hvordan den politiske journalistikken skal gjennomføres, og ambisjonen må fremdeles være i tråd med disse:

    • Dette fordrer god dialog med VOL slik at det i forkant av alle møter/møteinnkalling identifiseres gode/aktuelle saker. Umiddelbar publisering hos www.vol.no.
    • Reaksjoner, berørte parter dekkes så å første mulige papiravis.
    • I forkant av alle møter (fase 2) tilstrebes omtale i papiravis der saken forsøkes avklart. Det vil si saker av typen: «Dette vedtar kommunestyret i morgen».
    • Dekning av kommunale møter: Umiddelbart på Vol.no
    • Etter kommunale møter: Mer konsekvensjournalistikk på papir.

  En annen ambisjon som har høy prioritet i avisen framover er gjennomføring av en storstilt kartlegging med påfølgende tiltak for å heve kompetansen til alle ansatte på områder der forbedringspotensialet er størst/behovet er mest prekært.

  Bemanningssituasjon:

  I 2016 ble det gjennomført en nedbemanning i VA og 2017 var som nevnt preget av utskiftinger. Likevel oppleves situasjonen ved årsskiftet som relativt stabil. Det krever innsats å levere tre utgaver i uka med den bemanningen avisen har, men med forutsigbarhet, planlegging og rett innstilling er det likevel mulig å levere et godt produkt til leserne. 2018 blir forhåpentligvis et år der videreutvikling kan stå i sentrum, framfor ny reorganisering.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Det politiske debattklimaet i Hadsel var fremdeles tidvis hardt i 2017, men så ut til å bedre seg noe mot slutten av året. Forholdet mellom den politiske posisjonen i kommunen og avisen har bedret seg noe kontra 2016 (omtalt i tidligere årsrapport), men kritisk og maktutfordrende journalistisk skal utøves også i framtiden.

   

  Avisen har en viktig rolle i forbindelse med hvordan kommunen i 2018 skal ta avgjørende grep for å ruste seg mot eldrebølgen, både som talerør for forskjellige aktører og organisasjoner og som meningsbærer og (forhåpentligvis) pedagogisk ressurs for lokalbefolkningen.

  Mediemarkedet i Vesterålen er knallhardt, og særlig i Hadsel, på grunn av nærheten til regionsenteret på Sortland. Konkurransen mot Bladet Vesterålen oppleves som tøff, men rettferdig. Konkurranse mot sosiale medier/andre kanaler oppleves ikke som veldig sterk.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  VA er en av samarbeidsavisene til VOL.no. Samarbeidet fungerer stort sett bra, godt hjulpet av at VOL har «utplassert» en medarbeider i Hadsel som deler kontor med VA-redaksjonen.  Både papirproduktet og nettproduktet har nytt godt av samarbeidet og samlet har konkurransekraften økt.

  Vesteraalens Avis har i 2017 opplevd betydelige personalmessige utskiftinger i redaksjonen. Atle Nielsen har kommet inn som nyhetsleder etter Silje Nilsen som sluttet i august. Kort tid etter sluttet en av de faste journalistene og ble erstattet i september. Grunnet interne rokeringer i Vesterålen, sluttet året med at VA lyste ut journaliststillingen på nytt ettersom den nyansatte Vidar Eliassen går tilbake til VOL.

  Vesteraalens Avis samarbeider tett med VOL i det daglige, samt tidvis med Andøyposten (sistnevnte mest hva gjelder redaksjonell utvikling, ikke så ofte rent stoffmessig).

  VA har journalister på jobb fra klokken 08.00 til 15.30 hver ukedag og går i helgeturnus med vakter hver fjerde helg.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vesteraalens Avis har i 2017 ikke vært innklaget til PFU.

  Avisen har et særlig fokus på ”samtidig tilsvar”. Det har vært refusert enkelte leserinnlegg på grunn av for sterke beskyldninger. I året som har gått har det ved 5-7 anledninger blitt gitt mulighet til samtidig tilsvar også på leserinnlegg. I de fleste tilfeller har den angrepne part tatt til motmæle i samme avis. Ett leserbrev måtte – i samråd med innsender – skrives kraftig om og reduseres på grunn av påstander om straffbare forhold/ærekrenkelser. Også i dette tilfellet ble den angrepne part gitt anledning til samtidig tilsvar.
  Lengre opp har vi omtalt de store ”grus-sakene” i Hadsel. Også i disse sakene er det lagt stor vekt på saklighet. I hovedsak har det vært journalist Ragnhild Stikholmen og Anja Eikenes som har behandlet sakene journalistisk. Det må de ha gjort på en god måte. Ingen av partene har fremmet kritikk mot måten sakene har vært løst på.
  I desember 2014 hadde avisen et presseetisk overtramp, som det er tatt lærdom av.

  Legg til i min rapport